/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Subsidieregelingen

Omdat zowel bij de gemeente Maasdonk als bij de gesubsidieerde verenigingen tegen verschillende knelpunten aanliepen heeft de gemeente het subsidiebeleid onder de loep genomen en aan de hand van de evaluatie een nieuw subsidiebeleid vastgesteld.

Wat is er met de nieuwe subsidieverordening nu concreet veranderd ?

 • Voorheen varieerden de waarderingssubsidies van € 100,= tot € 500,=. Organisaties, die een waarderingssubsidie ontvingen hoefden weinig stukken aan te leveren bij de aanvraag tot een subsidie of de verantwoording van een subsidie. De grens van € 500,= is opgetrokken naar € 2.500,=. Daardoor vallen veel meer organisaties onder de categorie "waarderingssubsidies" en hoeven daarmee minder stukken te overleggen. Dit betekent voor verschillende organisaties minder administratieve rompslomp;
 • De waarderingssubsidies zullen vanaf 2006 in één handeling worden verleend en vastgesteld, dus niet meer apart. Dit betekent dat organisaties, die voor een dergelijke subsidie in aanmerking komen, per subsidiejaar maar een keer een formulier hoeven in te dienen;
 • De subsidiesoort "instandhoudingsubsidie" is vervangen door "activiteitensubsidie". Deze term sluit beter aan bij de Algemene Wet Bestuursrecht. Met name in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de grondslag voor de berekening van deze subsidie niet meer gebaseerd zijn op de aan te leveren ledenlijsten. Voor de berekening zal een andere methode worden gevonden. Dit heeft geen directe invloed op de hoogte van de subsidiebedragen;
 • Tot op heden moesten de jaarstukken betrekking hebben op een kalenderjaar. Voor verschillende organisaties leverde dit problemen op, omdat men werkt op basis van een seizoensjaar. Om dit knelpunt op te lossen is de mogelijkheid geschapen dat men jaarstukken op basis van een seizoensjaar mag indienen;
 • De indieningstermijn voor de subsidieaanvraag is verschoven van 1 april naar 1 mei, zodat organisaties meer gelegenheid hebben om een complete aanvraag in te dienen. Ook is de termijn voor het indienen van de verantwoording verschoven naar 1 juni.

De gemeente is ervan overtuigd dat het voor organisaties gemakkelijker is om aan de spelregels van het subsidiebeleid te kunnen voldoen. Voor alle duidelijkheid willen zej benadrukken dat de nieuwe subsidieverordening géén bezuinigingsoperatie is. De wijzigingen hebben puur betrekking op de procedure rondom het aanvragen en verantwoorden van subsidie en de afwikkeling ervan.

Tot 1 mei 2006 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor 2007. Zoals gewoonlijk zijn hiervoor standaardformulieren beschikbaar. Deze zijn vanaf februari te verkrijgen op het gemeentehuis. De organisaties, die al een of meerdere jaren subsidie ontvangen, krijgen het formulier automatisch toegezonden.
Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Maas, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 073-5342100 of per e-mail: amaas@maasdonk.nl.

Projectsubsidies 2006.

Sinds enkele jaren werkt de gemeente met projectsubsidies. Deze subsidies kunnen door Maasdonkse organisaties of groepen mensen worden aangevraagd voor het organiseren van een eenmalig evenement of activiteit ten behoeve van een kern of de gehele gemeente. Elk jaar bepaalt de gemeenteraad een of meerdere speerpunten waar deze evenementen en activiteiten betrekking op moeten hebben. Voor 2006 heeft de raad de speerpunten "cultuur" en "gezondheid" vastgesteld. De aanvragen worden getoetst aan de beleidsregels voor projectsubsidies. Elk jaar wordt aan de hand van de opgedane ervaringen gekeken of deze regels of het aanvraagformulier aanpassing behoeven. Voor 2006 is besloten enkele wijzigingen door te voeren.

Wat is er veranderd ten opzichte van 2005 ?

 • Voorheen werd gewerkt met 2 tijdvakken. Deze zijn losgelaten. U bent dus niet meer gebonden aan deze tijdvakken en kunt dus het hele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan dus voorkomen dat het budget op een bepaald moment benut is en dat aanvragen vanaf dat moment moeten worden afgewezen, want "op is op";
 • U kunt tot maximaal 2 weken voorafgaand aan het evenement of de activiteit een aanvraag indienen. U hoeft dus niet als voorheen minimaal 3 maanden vantevoren een projectsubsidie aan te vragen;
 • Het definitieve subsidiebedrag wordt binnen 8 weken na afloop van het project vastgesteld en niet meer na afloop van het tijdvak. U weet dus sneller waar u aan toe bent;
 • Alleen voor projectsubsidies van € 500,= of meer geldt dat een eindafrekening van inkomsten en uitgaven moet worden overhandigd. Hebt u een subsidie ontvangen onder deze grens, dan hoeft u na afloop geen stukken meer in te dienen. Voorheen lag deze grens overigens bij € 250,=. Door deze wijziging ontstaat er minder administratieve rompslomp;
 • Verder is het maximum voor de subsidiabele kosten voor (bege)leiding of instructie opgehoogd van € 250,= naar € 500,=. Door het verhogen van dit plafond kan een projectsubsidie oplopen tot maximaal € 1.500,=;
 • Tot slot is het aanvraagformulier nog klantvriendelijker gemaakt, in die zin dat u het formulier niet alleen thuis kunt downloaden via de gemeentelijke website, maar dat het ook rechtstreeks kan worden ingevuld. Het is echter nog niet mogelijk om de aanvraag elektronisch in te dienen.

Met deze aanpassingen hopen wij het voor u nog aantrekkelijker te maken om een aanvraag voor projectsubsidie in te dienen. Wij nodigen u van harte uit om met uw vereniging of organisatie een mooi plan in te dienen. U kunt natuurlijk ook samen met andere organisaties een plan uitwerken; vele handen maken licht werk !
Hebt u nog vragen over de projectsubsidies in het algemeen of over het aanvraagformulier ? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Maas, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 073-5342100 (niet in week 1 2006) of per e-mail: amaas@maasdonk.nl. Zij is ook graag bereid om samen met u te zoeken naar oplossingen voor eventuele vragen of knelpunten. Het aanvraagformulier kunt u telefonisch aanvragen of hier downloaden: aanvraagformulier en de bijbehorende beleidsregels.Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum