/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Fiscale stimulans

Fiscale stimulans voor sportverenigingen
Vanaf 2006 wordt de maximaal onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd van € 735 naar € 1.500 per jaar. Dat betekent een aanzienlijke verruiming van het bedrag dat u vrijwilligers in uw organisatie kunt geven zónder dat er voor hen een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangenomen.

Het kabinet wil vrijwiligersactiviteiten fiscaal aantrekkelijker maken. Daarom doet het kabinet in het Belastingplan 2006 het voorstel om het onbelaste jaarmaximum van de vrijwilligersvergoeding te verhogen naar 1500 euro. Dit schrijft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in haar beleidsbrief "Iedereen moet meedoen" over vrijwillige inzet 2005-2007.

Bijna 10 miljoen extra voor vrijwilligersbeleid
Blijft de vrijwilligersvergoeding onder het maximale bedrag van 1500 euro, dan hoeven de verstrekkende organisatie noch de ontvangende vrijwilliger de onkosten op te geven bij de belastingdienst. Dit scheelt de vrijwilligersorganisaties veel administratief werk en leidt tot meer flexibiliteit om vrijwilligers een vergoeding te geven. Daarnaast trekt de staatssecretaris bijna 10 miljoen extra uit voor het vrijwilligersbeleid in de periode 2005-2007. Met partijen in het veld zal worden bekeken hoe het geld het beste kan worden besteed.

 

Vrijwilligers onmisbaar
Staatssecretaris Ross zet in haar brief aan de Tweede Kamer haar visie op het vrijwilligersbeleid voor de komende jaren uiteen. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.
Nederland telt ruim 4,5 miljoen vrijwilligers. Dat grote aantal vrijwilligers moet op peil blijven. Daarom wordt er meer gezocht naar vrijwilligers in nieuwe doelgroepen. Uit die groepen komen nu relatief weinig vrijwilligers. Met name jongeren, allochtonen en 55+ers krijgen in de brief bijzondere aandacht. Maar de vrijwillige inzet staat onder druk. Dit omdat minder mensen zich inzetten (of korter) als vrijwilliger terwijl het beroep op de vrijwillige inzet juist toeneemt. Maar ook omdat regelgeving het werk van de vrijwilliger soms onnodig lastig maakt. De afgelopen jaren heeft het kabinet al het nodige gedaan aan het schrappen van belemmeringen in wet- en regelgeving.

 

Stimulans
Het stimuleren van vrijwillige inzet is in de eerste plaats een zaak van de burger en de vrijwilligersorganisaties. Overheden kunnen slechts ondersteunen o.a. door activiteiten te ontplooien om mensen enthousiast te maken. Gemeenten hebben daarvoor veel mogelijkheden.

De nieuwe – nog in te voeren – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zal hiertoe een stevige wettelijke basis bieden. De gemeente krijgt immers een spilfunctie in de nieuwe Wmo en wordt primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers. Het landelijk Kenniscentrum voor Maatschappelijke Inzet stimuleert vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de uitvoering in gemeenten.Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum